Portal de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern requereix a les organitzacions empresarials, al seu article 3, l’obligació de donar compliment als requeriments de publicitat activa recollits a l’esmentada Llei. Aquesta obligació també ve recollida a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest sentit, i en compliment de la normativa aplicable, FECAV posa a la seva disposició aquest contingut accedint al Portal de Transparència.

X