AVÍS LEGAL

En virtut del que estipula l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el domini www.fecav.es pertany, com a titular a:

FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE AUTOTRANSPORTE DE VIATGERS (en endavant, FECAV)

CIF: G-08.676.066

Calle Pau Claris, 117, Principal                                                  

Barcelona (08009 – Barcelona)

www.fecav.es

 

Inscrita en l’Oficina Pública de Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Sindicals i empresarials de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb número de dipòsit 777.900.340.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des FECAV li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a la website ja se li considera com “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-se li recomana no seguir fent ús de la website. Cal destacar que l’accés a www.fecav.es és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

FECAV es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari segueixi fent ús de la website.

Així mateix, FECAV es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny de la web, així com els serveis o continguts de la mateixa. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés a la website.

Podria passar que derivat de les modificacions en la website descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes condicions d’ús també ho estiguessin a Condicions d’Ús Particulars o Especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les condicions d’ús generals i les condicions d’ús Particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

 

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l’ús de la present website, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, i queda prohibit l’ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per FECAV o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i / o drets de FECAV i / o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, s’ha d’abstenir d’accedir, utilitzar i / o manipular les dades de FECAV.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb FECAV, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que, directament o indirectament, pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a FECAV com a tercers.

FECAV adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que FECAV no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i / o fitxers de l’usuari . Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a FECAV o tercers.

FECAV es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la website amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks/hiperlinks

Permís per reproduir fotografies

Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són propietat de FECAV, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on FECAV sigui present, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre d’altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present website, així com qualsevol dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de FECAV. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari tindrà dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant FECAV el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a la web . Les condicions de creació d’enllaços a la pàgina web per a ús privat i no comercial són:

– Un dret revocable i no exclusiu.

– En cap cas podrà l’usuari donar a entendre que FECAV recomana aquest lloc web, serveis o productes, ni falsejar la seva relació.

– No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits.

– L’enllaç d’adreçar a la web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

FECAV no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

FECAV és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la deguda autorització.

 

Responsabilitat de l’empresa

FECAV no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, FECAV no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

FECAV no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a FECAV.

 

Normes d’ús dels comentaris abocats en notícies

FECAV ofereix en el seu website un servei de notícies sobre novetats, serveis oferts, dades d’interès i qualsevol informació general relacionada amb FECAV. La present website ofereix la possibilitat de participar als usuaris amb els seus comentaris a les entrades publicades per FECAV.

FECAV recomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions específiques si pretenen participar doncs amb aquesta s’entendran acceptades les presents normes d’ús íntegrament. En cas de no estar d’acord amb aquestes normes, es suggereix a l’usuari la seva no participació.

Les opinions abocades en les entrades són d’exclusiva responsabilitat dels usuaris, així com la responsabilitat de qualsevol tipus que pugui derivar-se de les mateixes. FECAV no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions elaborades o les opinions expressades a títol personal pels usuaris. De manera especial, es rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines de tercers que publiquin els usuaris en els seus comentaris.

No obstant això, tot l’anterior, l’usuari s’obliga expressament a fer ús de les pestanyes de www.fecav.es manera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s’enumeren a continuació:

– L’usuari es compromet a no utilitzar les pestanyes per dur a terme activitats contràries a la llei, els bons costums, l’ordre moral establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin lesionar els drets i interessos de tercers.

– L’usuari s’obliga a no assetjar ni molestar altres usuaris o de tercers, a no recollir ni emmagatzemar informació d’altres usuaris o tercers sense complir la legalitat vigent en matèria de protecció de dades.

– Queda totalment prohibida la inclusió de missatges o comentaris que incloguin dades de caràcter personal o qualsevol informació que reveli la identitat de persones físiques o jurídiques, especialment menors d’edat.

– L’usuari s’obliga a no inserir, reproduir, difondre ni posar a disposició de la resta d’usuaris, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programes d’ordinador, logotips, marques ni signes distintius dels que no sigui titular o dels que no disposi dels drets necessaris per a reproduir-los, comunicar-los o posar-los a disposició del públic.

– L’usuari reconeix i accepta que l’ús de les pestanyes tingui finalitats estrictament personals, i queda prohibit l’ús del mateix amb finalitats comercials o lucratives.

– L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts de les entrades de manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el mateix, o bé impedir el seu ús normal per part dels usuaris.

– Queda prohibida la difusió, emmagatzematge i gestió de continguts que siguin susceptibles d’infringir drets de tercers, o qualsevol de les normatives reguladores de drets de naturalesa civil, penal, administrativa o de qualsevol altra naturalesa.

 

FECAV es reserva el dret a no aprovar o eliminar, en tot moment, qualsevol comentari o opinió, si suposen una vulneració de la legalitat vigent, o es trenquen les presents condicions d’ús o drets de tercers.

FECAV informa a l’usuari que per oferir el seu comentari en al present website serà necessari oferir el seu nom, el seu correu electrònic i la seva pàgina web, si fos oportú. Per ampliar aquesta informació, s’aconsella a l’usuari consultar la política de privacitat publicada a la present website.

 

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament, a més del Reglament General de protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) ia la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Per tal d’obtenir un funcionament òptim de la nostra web utilitzem cookies. Les cookies són procediments automàtics de recollida de dades sobre la navegació per la web per tal de reconèixer a l’usuari com a visitant recurrent i personalitzar la seva experiència. Entre d’altres, s’obtenen dades com ara, l’idioma de navegació de l’usuari, el país, l’inici de sessió, les característiques del navegador, o fins i tot informació sobre la data i hora de l’última visita, paràmetres de trànsit dins de la website i el nombre de visites.

Pràcticament totes les pàgines web utilitzen cookies ja que moltes d’elles són imprescindibles per al correcte funcionament de diferents serveis i utilitats, com ara els serveis de compra o registre o la connexió a xarxes socials.

En cas que s’utilitzi una configuració de seguretat mitjana o baixa que permeti la instal·lació automàtica de cookies en navegar per la nostra web, considerarem que consent tàcitament la seva instal·lació.

FECAV, a través de la website utilitza les cookies següents:

Nom Pròpia / Tercers Descripció Duració
_ga Tercers Cookie utilitzada per distingir usuaris únics assignant un nombre aleatori com un identificador de client. Dos anys
_gat Tercers Cookie utilitzada per a limitar la quantitat de dades gravades per Google en llocs web d’alt trànsit. Un minut
_gid Tercers Cookie utilitzada per emmagatzemar i actualitzar un valor únic per a cada pàgina visitada. Un dia
_gali Tercers Cookie utilitzada per recordar l’elecció d’un usuari sobre les cookies. 30 segons
PHPSESSID Pròpia Cookie utilitzada per mantenir les variables de sessió de l’usuari. En finalitzar la sessió de navegació

 

Com desactivar les cookies?

Ja que el nostre desig és que tinguis una navegació òptima pel site, les cookies s’activen automàticament quan entres en ell. No obstant això, si vols desactivar- (o tornar a activar), ho has de fer tu mateix a través del teu navegador. D’altra banda, si el teu navegador ja està configurat perquè no accepti cookies per defecte, és possible que el nostre site no funcioni correctament. A continuació, li proporcionem informació sobre com activar i desactivar les cookies en els principals navegadors web:

  • Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines> Opcions d’Internet> Privadesa> Configuració.
  • Si utilitzeu Firefox, en l’opció de menú Eines> Opcions> Privadesa> Cookies.
  • Si utilitzeu Google Chrome, en l’opció de menú Configuració> Privadesa
  • Si utilitzeu Safari, en l’opció de menú Preferències> Seguretat

En el cas que el seu navegador no figuri en la llista anterior, a la secció “Ajuda” de la mateixa trobareu les instruccions necessàries per modificar la configuració.

Ha de tenir en compte que bloquejar les cookies o limitar la seva instal·lació podria provocar que algunes de les característiques de la website no funcionin o puguin resultar més complicades o lentes d’accedir.

Una alternativa al bloqueig de les cookies seria l’activació del mode privat del seu navegador. Aquesta manera permet navegar a través de les pàgines, però aquestes no apareixeran a l’historial del navegador, al magatzem de les cookies ni a l’historial de recerques un cop l’usuari hagi tancat totes les pestanyes d’incògnit. A continuació, us facilitem diversos enllaços explicatius de com activar el mode d’incògnit en els principals navegadors:

Internet Explorer: InPrivate

FireFox: Navegación Privada

Google Chrome: Incógnito

Safari: Navegación Privada

Opera: Navegación Privada

Per a més informació, FECAV recomana la lectura de la secció d’ajuda del navegador.

Moltes gràcies i gaudeix de la teva navegació!

X