• La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers ha presentat diversos escrits davant de les Administracions titulars, posant en alerta els estralls de les empreses del sector.

L’increment dels preus de combustible, provocat per l’augment del preu del petroli, del gas i d’altres energies a conseqüència del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, ha generat un daltabaix en el sector del transport de viatgers per carretera, que actualment no preveu un futur favorable pel que fa a la viabilitat de les empreses del sector.

La professió encara no s’ha recuperat dels efectes de la crisi de la COVID, degut a la davallada d’activitat durant els darrers dos anys, la liquidació dels préstecs ICO i el fet que la demanda encara no es troba al 100%. Les empreses han passat d’aquesta situació a trobar-se immerses en una nova crisi, de caire energètic, la qual comporta una escalada constant dels preus del combustible, assolint gairebé un encariment del 60% respecte al maig del 2021, quan el preu del combustible estava a 1,204€, segons dades del Geoportal del Ministerio de Energia.

Davant d’aquest escenari, la patronal ha compartit informes que posen en evidència la desesperada situació dels transportistes de viatgers per carretera, tenint en compte que l’increment del cost associat a la prestació de servei se situa ara mateix entre el 10% i el 15%, contemplant només els costos de combustible, ja que també cal tenir en compte l’increment dels costos de personal i els de manteniment dels vehicles.

Les dades assenyalen que la partida de combustible per al servei de transport discrecional suposa un 20,3% del cost total.

Font: Observatori de Costos del transport discrecional a Catalunya

En relació a l’evolució del cost del servei de transport discrecional de viatgers en el període 2016-2022, s’apunta una flagrant tendència a l’alça d’aquests costos d’explotació, amb una referència com a punt de partida de 232€ l’any 2016 fins als gairebé 280€ situats en el mes de maig d’aquest any (sense incloure impostos), el que suposa un increment del 20% dels costos.

Font: Observatori de Costos del transport discrecional a Catalunya

Així mateix, segons dades dels operadors, en el període gener-abril 2022, en serveis regulars, s’ha produït una desviació de 5,1 milions respecte al pressupostat, dels quals 4,7 milions d’euros es concentren només en els mesos de març i abril. A més, la tendència dels preus del combustible apunta a un empitjorament en el mes de maig. És a dir, si la tendència dels sobre-costos no fa un gir en direcció oposada, es podria arribar a finals d’any amb un dèficit al voltant dels 18-20 milions d’euros. A més, la congelació de tarifes del transport públic per al 2022, decisió implementada en el marc de política pública per part del sector amb la finalitat de promocionar el transport col·lectiu, convindria actualment suportar-la amb fons que amorteixin la manca d’ingressos que comporta.

Per aquest motiu, s’està sol·licitant de manera perseverant una dotació pressupostària per pal·liar els efectes de la crisi energètica i, només així, garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans de Catalunya. Des del sector es veu positivament que altres sectors estratègics, com el de la construcció, se’ls hagi concedit la possibilitat de revisar els preus dels contractes, malgrat la Llei de Desindexació. Així doncs, no s’entén com un sector essencial com és el transport de viatgers per carretera, no se li atorguen mesures en la mateixa línia, les quals permetin adaptar els preus del contracte a la realitat actual.

En aquest context, l’objectiu de FECAV es centra en trobar fórmules per tal que els seus associats puguin disposar d’una posició financera que els permeti desenvolupar la seva activitat professional sense comprometre la prestació de serveis sota criteris de qualitat, sostenibilitat i seguretat.

Per això, des de l’associació s’està treballant estretament amb els organismes que tenen competències per aprovar i implementar aquest tipus de mesures per evitar l’abandonament de l’activitat del nostre teixit empresarial, posant en relleu que el transport col·lectiu és l’aliat adient per a la lluita contra el canvi climàtic i la descongestió de les ciutats.

X