• El calendari de pagaments programat amb la FECAV s’ha fixat per la primera quinzena de gener.

El Departament de Territori ha liquidat el deute que tenia pendent amb les empreses concessionàries dels serveis de transport públic per carretera, derivat de les mesures per fer front a la Covid-19, i que ascendia a un total de 27,3 milions d’euros. Aquests diners, que es traspassaran o bé directament a les empreses o bé a través de les diferents autoritats territorials de la mobilitat (ATM), corresponen majoritàriament a l’exercici 2021. El calendari de pagaments programat amb la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) s’ha fixat per a la primera quinzena de gener.

Durant tot el període d’emergència sanitària derivada de la Covid-19, l’explotació dels serveis de transport de viatgers es va veure afectada per una reducció extraordinària dels ingressos a causa de la disminució de la demanda i de les mesures adoptades sobre l’oferta dels serveis, que es va mantenir al 100%.

Durant el 2020, la reducció dels ingressos es va compensar mitjançant transferències addicionals a les diferents autoritats del transport. Amb tot, va quedar pendent una part del deute de l’any 2020 corresponent a l’ATM de Tarragona, per un import d’1.679.636. I durant el 2021, es van mantenir les mesures Covid-19 de manera que també calia adoptar les mesures corresponents per pal·liar el perjudici econòmic general, que és el que ha realitzat ara el Departament per petició de FECAV.

Del total dels 27,3 milions, 17,2 corresponen als serveis integrats en els àmbits de les diferents ATM i la resta, 10,1 milions, a les concessionàries fora dels àmbits de les autoritats de la mobilitat. En el cas dels 11,2 milions de l’ATM de Barcelona, aquest consorci ja va avançar els diners a les empreses concessionàries de manera que ara el que es liquida és el deute amb l’ATM.

Deute empreses concessionàries àmbit ATMs

17.200.000

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

5.072.783

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida

500.000

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona

390.000

Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

11.237.217

Deute empreses concessionàries fora àmbit ATM

10.185.500

TOTAL

27.385.500

 

 

X