També s’estableix la flota mínima per obtenir una autorització de transport, al compliment del requisit d’honorabilitat i a la titulació mínima per l’obtenció de la capacitació professional, entre d’altres.

 

 

Des del passat 21 de febrer està en vigor el nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT) i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors de vehicles de transport per carretera i de documents de control, entre d’altres.

La nova normativa representa un impuls per a la digitalització del sector i l’administració electrònica. Per exemple, la normativa estableix que el visat biennal s’efectuarà d’ofici, sent l’administració competent l’encarregada de comprovar que es compleixen les condicions per al seu manteniment. D’aquesta manera, s’elimina l’obligació de les empreses de presentar tota la documentació per a aquest procediment de manera telemàtica, com van haver de fer al 2017.

En la mateixa línia, s’estableix que les autoritzacions de transport i el procediment per aconseguir-les passa a ser íntegrament digital. Així, totes les notificacions, requeriments o comunicacions a les empreses s’han de fer per mitjans electrònics. També s’estableix que la documentació de control podrà complimentar-se per aquests mitjans.

A banda de la digitalització del sector, la nova normativa també introdueix aspectes relatius a la flota mínima per obtenir una autorització de transport públic de viatgers, al compliment del requisit d’honorabilitat i a la titulació mínima per l’obtenció del certificat de competència professional, entre d’altres aspectes.

Pel que fa a la flota mínima per a obtenir l’autorització, la normativa estableix que ja no serà necessari el mínim de 5 vehicles, sinó que amb un vehicle que no superi els dos anys d’antiguitat des de la seva matriculació en serà suficient. En el cas de les persones físiques, hi haurà un règim específic.

En relació al requisit d’honorabilitat, el text indica que ser sancionat definitivament en via administrativa per una infracció considerada molt greu, com per exemple la realització d’un transport sense carnet, implicarà la pèrdua del requisit d’honorabilitat, comportant la suspensió de la validesa de les autoritzacions de transport durant un any. El mateix passarà si s’arriba a un Índex de Reiteració Infractora igual o superior a tres, que es calcula tenint en compte el número d’infraccions menys greus entre el número mitjà de de vehicles adscrits a l’autorització de transport.

Així mateix, la normativa estableix una titulació mínima per a l’obtenció del certificat de capacitació professional per al transport per carretera. En concret, es requereix almenys haver superat el batxillerat o equivalent o ser tècnic de grau mig. En relació a l’examen de la capacitació professional, també s’estableix quin serà el seu nou format.

Finalment, també cal destacar la figura del gestor de transport, que intensifica les seves tasques i règim de contractació per part de l’empresa. Així mateix, també es modifica l’actual funcionament del llibre de ruta, per la implantació de fulls de ruta.

Al respecte cal destacar que alguns dels punts que assenyala el nou ROTT no seran d’aplicació fins al 2020.

 

X