Select Page

Si un usuari no porta mascareta dins de l’autobús, com ha de procedir el conductor?

 

El personal conductor no és el responsable del compliment de la norma sinó que aquesta funció, en la mesura del possible, correspon als interventors de l’empresa operadora. D’acord amb la Disposició addicional 3ª de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, els inspectors de les operadores prestatàries del servei de transport han d’exercir les funcions inspectores corresponents i hauran de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents a través dels cossos policials.

Per tant, els interventors gaudeixen de plenes potestats de vigilància del compliment de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en el transport determinades en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.

Convé destacar que, en el transport públic, únicament procedirà la imposició de denúncia si es demana a un usuari que viatja sense mascareta que se la posi i aquest s’hi nega o bé no baixa de l’autobús. Ara bé, si es posa la mascareta o bé baixa del transport públic, aleshores no procedirà la imposició de cap denúncia.

X