Select Page

Quin és el termini per posar la matricula blava en els taxis i vehicles de lloguer amb conductor de fins a 9 places?

 

Aquesta modificació va ser introduïda per l’Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Es va publicar al BOE de data 31 de juliol de 2018, al qual s’accedeix a través de l’enllaç.  L’entrada en vigor va ser l’1 d’agost de 2018. 

Concretament, la disposició transitòria única, respecte als vehicles matriculats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre indica que:

“2. Los titulares de los vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden dispondrán de un plazo de un año para adecuarse a lo dispuesto en el apartado Tres, relativo al fondo de color azul y caracteres de color blanco de las placas de matrícula ordinaria traseras de los vehículos destinados al servicio de taxi y de alquiler con conductor de hasta nueve plazas. En ningún caso se modificará la numeración de la matrícula que ya tuviera asignada el vehículo, la cual se consignará en la nueva placa de matrícula trasera.”

En aquest sentit, hi ha temps fins l’1 d’agost d’aquest any per canviar la placa. El tràmit d’obtenció de la mateixa es pot gestionar igual que amb els vehicles de nova matriculació.

X