Select Page

Puc circular amb la ITV caducada durant l’estat d’alarma?

 

Segons informació facilitada per FECAV en la circular de Temes Generals 22/20 els vehicles als quals els venci la ITV durant l’estat d’alarma poden continuar circulant, segons informació que ens ha traslladat el Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Tot això en aplicació de la disposició addicional quarta de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

“Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

X