Select Page
  • Des del 17 de març els operadors apliquen una reducció de la freqüència horària de servei d’entre un 33% i un 67%.

 

Des del dimarts 17 de març, la Generalitat de Catalunya ha establert noves mesures de funcionament dels serveis de transport públic de viatgers per combatre la propagació del coronavirus. La resolució es va adoptar després de comprovar que el descens de la demanda durant el primer dia laborable des que es va declarar l’estat d’alarma va ser del 75-90% en els diferents modes de transport.

Cal recordar que el Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma preveu que cada comunitat autònoma o ens local podrà fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients. Aquesta reducció ha d’anar d’acord a les necessitats de mobilitat i a l’evolució de la situació sanitària, tot garantint que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

Així, les principals mesures acordades són les següents:

  • Serveis públics de transport de viatgers per carretera i serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona: aplicaran una reducció de la freqüència horària de servei en dia feiner d’entre un 33% i un 67%. Aquesta forquilla de reducció es concretarà atenent a les necessitats de cada operador. En hora punta l’oferta es podrà reforçar per assolir una ocupació de només un terç de la capacitat màxima.
  • Serveis de transport per carretera nocturns tant urbans com interurbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona: dins d’aquest marge d’entre el 33 i el 67%, podran oferir un percentatge diferent al dels serveis diürns.
  • Excepcionalment, i comunicant-ho prèviament del Departament de Territori i Sostenibilitat, es podran suprimir línies que tinguin una demanda gairebé nul·la, especialment si existeixen alternatives de desplaçament.
  • Els operadors han de vetllar perquè en cap cas l’ocupació dels vehicles superi un terç de la seva capacitat, per tal de mantenir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.
  • Correspon a les autoritats territorials de mobilitat o, en el seu defecte, al Departament de Territori i Sostenibilitat, determinar les mesures específiques en el seu àmbit territorial per a l’assoliment dels objectius. En qualsevol cas, les pàgines web de cada operador hauran d’oferir la concreció dels serveis que es prestaran.
  • En el cas que venguin bitllets online, hauran d’incloure un missatge que desaconselli viatjar tret de casos inajornables.
  • Serveis de transport discrecional de les empreses per al trasllat del seus empleats als centres de treball: les empreses de transport han de vetllar per complir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.

L’impacte econòmic que puguin causar aquestes mesures, i altres que es puguin adoptar en funció de l’evolució de la crisi sanitària, l’assumirà la Generalitat amb les partides que s’habilitin per fer front a l’emergència.

X