Select Page

Ho ha fet en la ponència del Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones que actualment està en tramitació.

 

El membre del Comitè Executiu de FECAV, Àlex Gilabert, va representar a la Federació davant de la ponència del Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, que s’està tramitant al Parlament de Catalunya, en una compareixença que va tenir lloc l’11 de febrer. 

Concretament, aquest projecte de llei té com a objectiu garantir que la prestació dels serveis a les persones es durà a terme amb criteris de qualitat, continuïtat, accessibilitat, exhaustivitat i disponibilitat. Així mateix, pretén que siguin assequibles i que els proveïdors tinguin en compte les diferents categories d’usuaris, els col·lectius més desafavorits i vulnerables.

Els serveis a les persones a les que es refereix el text inclouen aquells que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, amb una especial atenció cap els col·lectius més fràgils. En aquest àmbit s’hi inclouen serveis vinculats a l’educació, els serveis socials i de salut.

Dins del grup de prestacions accessòries a l’educació, s’hi inclouen els serveis de transport escolar, que estan efectuats per empreses de transport de viatgers en autobús. FECAV representa més de 60 d’aquestes empreses, que realitzen serveis en tots els Consells Comarcals, suposant més d’un 70% del total, garantint la mobilitat a més de 25.000 alumnes de transport obligatori i més de 17.000 de transport no obligatori.

Davant dels membres de la ponència, Àlex Gilabert ha posat de relleu que el transport escolar ha d’estar emparat per la futura Llei perquè compleix tots els principis i objectius que aquesta estableix: la qualitat (que en aquest cas és sinònim de seguretat), la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i l’exhaustivitat.

Control de les males pràctiques en les licitacions

Per altra banda, en la compareixença, Àlex Gilabert també ha manifestat la necessitat d’evitar males pràctiques en la licitació de serveis de transport escolar, que el projecte de Llei podria prevenir. Entre aquestes, ha destacat la necessitat que en les licitacions es tingui en compte el cost que suposa per a les empreses de transport el posicionament dels vehicles a l’inici de la ruta, així com el retorn a la base, un cop finalitzat el servei.

En segon lloc, ha alertat de les baixes temeràries, aquelles propostes desproporcionades econòmicament, que les licitacions haurien de limitar, tenint en compte que més d’un 65% del cost és en personal (conductor i acompanyant).

Des de FECAV també s’ha volgut traslladar que la ponderació del preu no superi el 50% de la valoració de la oferta de licitació, donant més importància a criteris de qualitat en la prestació del servei.

Per últim, Àlex Gilabert ha demanat que es tingui en compte en el projecte de Llei la necessitat de garantir contractes de la major durada possible segons la normativa, per tal de poder amortitzar la inversió en el vehicle i fer una planificació adequada que finalment implica garantir el nivell de qualitat necessari en la prestació del servei.

 

X