Select Page
  • Un dels objectius és doblar la demanda en les principals connexions interurbanes amb bus mitjançant corredors BRCAT.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que proposa una sèrie d’actuacions per impulsar una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb el transport públic com a gran protagonista.

Les mesures són fruit d’un treball en què han participat la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania. Aquestes actuacions permetran millorar la qualitat, connectivitat i equilibri territorial del sistema, augmentar l’ús del transport públic, reduir la congestió viària i incorporar les noves tecnologies en la gestió. El Pla estableix que la Generalitat, l’Estat i les administracions locals hauran d’executar les propostes abans del 2026.

La mobilitat al Vallès

La mobilitat amb l’àmbit de Barcelona i la mobilitat interna del Vallès representa el 85% del total de mobilitat interurbana amb origen i/o destinació al Vallès. Diàriament, hi ha 845.000 desplaçaments interurbans interns al Vallès, amb una quota mitjana de l’ús del transport públic del 13%. En la relació amb l’àmbit de Barcelona, es produeixen diàriament 580.000 desplaçaments, amb un 43% d’ús del transport públic de mitjana.

Els principals fluxos intermunicipals dels sistemes urbans del Vallès són amb Barcelona, amb un important repartiment modal en transport públic i un temps de recorregut competitiu entre transport públic i transport privat. Pel que fa a la mobilitat interna, l’àmbit del Vallès presenta quotes de transport públic significativament menors i una menor competitivitat del temps de recorregut del transport públic respecte del privat. 

Els eixos i reptes del Pla

Els eixos temàtics del PEMV són sis: transport públic ferroviari, amb 18 actuacions; transport públic per carretera, amb 7 mesures; transport privat, amb 15 propostes; mobilitat a peu i amb bicicleta (19); i gestió de la mobilitat (9). En total, són 72 actuacions a executar amb un pressupost estimat de prop de 2.500 milions d’euros.

Pel que fa al transport públic per carretera, actualment, hi ha 135 línies d’autobús amb parades al Vallès, que registren 15 milions de passatgers a l’any. Els principals eixos de demanda sumen 8 milions de viatgers per any. Segons la diagnosi del Pla, en general, l’oferta de transport públic per carretera és satisfactòria, amb velocitats comercials millorables i dèficits puntuals de connectivitat.  La velocitat comercial dels autobusos és de 30km/h en les relacions amb Barcelona i de 20 km/h en línies internes del Vallès.

En aquest sentit, els objectius principals del PEMV pel que fa al transport col·lectiu per carretera, són:

  • Incrementar la quota modal del bus interurbà als corredors de la Vall del Tenes i de la Riera de Caldes amb Barcelona.
  • Potenciar les principals línies de bus internes del Vallès, amb actuacions que en millorin la velocitat comercial i la qualitat del servei.
  • Augmentar els serveis o crear noves línies en les relacions que tinguin dèficits de connexió.
  • Potenciar les línies de bus a la demanda o d’accés a estacions de referència als nuclis amb baixa densitat.

Per a promoure les connexions amb autobús, el PEMV aposta per la implantació de diversos corredors BRCAT. Es tracta d’una xarxa de serveis d’autobús acompanyats de millores en les infraestructurals específiques, que permetin prioritzar el pas per als busos, com per exemple, carrils bus o elements per a donar-los prioritat en interseccions i semàfors.  

En aquest sentit, el Pla preveu per al Vallès diverses línies com: Caldes de Montbui – la Llagosta, Mollet del Vallès – Vall del Tenes, la Llagosta – UAB, Terrassa – Sabadell – Granollers, Sabadell – Castellar del Vallès, Cerdanyola – Barberà – Sabadell o Rubí/Sant Cugat – Cerdanyola. Paral·lelament, inclou també el reforç de les línies exprés.cat o altres millores de servei, així com la construcció d’una terminal de busos a la UAB.

Les fites del PEMV

L’aplicació de les mesures incloses al Pla permetran, entre altres fites, incrementar la quota d’ús del transport públic en les relacions internes del Vallès del 13% actual al 21%, i en les relacions amb Barcelona, del 43% al 50%. A més, possibilitaran doblar la demanda en les principals connexions interurbanes amb bus mitjançant corredors BRCAT, passant dels 8 milions de passatgers per any als 16 milions.

X