Select Page

M’ha caducat o em caducarà la ITV d’un vehicle entre el 21 de juny i el 31 d’agost. Puc acollir-me a una pròrroga?

 

Sí. El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda estableix que per aquells vehicles als quals els correspongués la inspecció entre el 21 de juny i el 31 d’agost de 2020 i no l’hagués realitzat el dia de l’entrada en vigor del decret que ho regula, es prorrogarà tres mesos des de la data de venciment del certificat. A més, mentre estigui vigent aquesta pròrroga, les empreses de transport públic de mercaderies i de viatgers titulars d’una llicència comunitària tindran preferència en el pas de la ITV.

X