Select Page
  • Els aplaçaments dels pagaments poden ser de fins a 6 mesos i es permeten per a vehicles de més de 3,5 tones.

 

El Govern espanyol ha aprovat una moratòria de fins a 6 mesos dels contractes de préstecs, lísing i renting dels autocars de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada dedicats exclusivament al transport públic discrecional. Es podran acollir a aquesta norma les empreses o autònoms que acreditin una reducció d’ingressos de més d’un 40% de mitjana entre els mesos de març a maig respecte al mateix període de 2019.

Es tracta d’una mesura que FECAV reclamava des de feia mesos en suport de les empreses de transport discrecional, que han estat gairebé aturades del tot des de l’inici del confinament. A més és un sector que es recuperarà lentament degut a la seva vinculació amb el turisme. En aquest sentit, FECAV també ha sol·licitat altres actuacions, com ajudes directes a les empreses de transport discrecional.

En segon lloc, el Govern ha establert el mecanisme per a la compensació econòmica de les pèrdues originades per la pandèmia que han tingut els operadors de les concessions estatals de transport regular interurbà en autobús. El reequilibri tindrà en compte les pèrdues per la reducció de viatgers, que va arribar a ser de gairebé un 100%, així com els costos generats per les mesures de desinfecció i seguretat que s’han implementat. La sol·licitud s’haurà de presentar en un termini de dos mesos des de la publicació del decret.

També s’han aplicat mesures per reduir les càrregues administratives de les empreses de transport. En concret, les que tinguin autoritzacions de transport per carretera que els correspon visar l’any 2021, hauran de visar al 2022. En tot cas, a partir de l’any 2023 es tornarà a el calendari habitual de visats.

Pel que fa a les ITV, per aquells vehicles als quals els correspongués la inspecció entre el 21 de juny i el 31 d’agost de 2020 i no l’hagués realitzat el dia de l’entrada en vigor del decret que ho regula, es prorrogarà tres mesos des de la data de venciment del certificat. A més, mentre estigui vigent aquesta pròrroga, les empreses de transport públic de mercaderies i de viatgers titulars d’una llicència comunitària tindran preferència en el pas de la ITV.

Per altra banda, amb l’objectiu d’agilitzar el funcionament de les Juntes Arbitrals de Transport, per les demandes d’arbitratge de fins a 5.000 euros presentades des de l’1 de setembre de 2019 fins a finals de 2020, es permet prescindir de la vista oral i la seva substitució per un procediment escrit.

Per últim, s’ajorna fins l’1 de gener de 2022  l’inici del nou sistema d’exàmens de competència professional per al transport per carretera regulat pel Reglament d’Ordenació del Transport Terrestre (ROTT).

X